Naposledy aktualizované: April 03, 2015

Tieto Podmienky („Podmienky“, „Podmienky“) upravujú váš vzťah s webom https://www.wpsolr.com/ (ďalej len „služba“) prevádzkovaným spoločnosťou Eostis SARL (ďalej len „my“, „my“ alebo „Náš“).

Pred použitím Služby si pozorne prečítajte tieto Podmienky.

Váš prístup k Službe a jej používanie závisí od vašej súhlasnosti a dodržiavania týchto Podmienok. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ďalších, ktorí pristupujú k Službe alebo ju používajú.

Prístupom alebo používaním služby súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ľubovoľnou časťou podmienok, nemusíte mať prístup k službe.

Nákupy

Ak si chcete kúpiť akýkoľvek produkt alebo službu sprístupnenú prostredníctvom Služby („Nákup“), môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých informácií týkajúcich sa vášho Nákupu, okrem iného vrátane čísla vašej kreditnej karty, dátumu expirácie vašej kreditnej karty, vaša fakturačná adresa a vaše dodacie údaje.

Vyhlasujete a zaručujete, že: (i) máte zákonné právo používať akúkoľvek kreditnú kartu alebo inú platobnú (-é) spôsob (-y) v súvislosti s akýmkoľvek nákupom; a že (ii) informácie, ktoré nám poskytnete, sú pravdivé, správne a úplné.

Odoslaním takýchto informácií nám udeľujete právo poskytnúť informácie tretím stranám na účely uľahčenia dokončenia nákupu.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku z určitých dôvodov vrátane, ale nielen: dostupnosti produktu alebo služby, chýb v opise alebo cene produktu alebo služby, chyby vo vašej objednávke alebo z iných dôvodov.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť objednávku v prípade podozrenia z podvodu alebo neoprávnenej alebo nezákonnej transakcie.

Dostupnosť, chyby a nepresnosti

Neustále aktualizujeme naše ponuky produktov a služieb v rámci služby. Produkty alebo služby, ktoré sú k dispozícii na našej Službe, môžu byť nesprávne uvedené, nesprávne opísané alebo nedostupné a môžeme zaznamenať oneskorenia v aktualizácii informácií o Službe a našej reklame na iných webových stránkach.

Nemôžeme a nemôžeme zaručiť presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií, vrátane cien, obrázkov produktov, špecifikácií, dostupnosti a služieb. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie a opraviť chyby, nepresnosti alebo opomenutia bez predchádzajúceho upozornenia.

Predplatné

Niektoré časti Služby sú fakturované na základe predplatného („Predplatné“). Budeme vám účtovať vopred pravidelne a pravidelne („fakturačný cyklus“). Fakturačné cykly sa nastavujú na mesačnom alebo ročnom základe v závislosti od typu predplatného, ​​ktorý si vyberiete pri zakúpení predplatného.

Na konci každého fakturačného cyklu sa váš odber automaticky obnoví za presne tých istých podmienok, pokiaľ ho nezrušíte alebo ho nezruší Eostis SARL. Obnovenie predplatného môžete zrušiť buď prostredníctvom svojej stránky so správou online účtu alebo kontaktovaním tímu zákazníckej podpory Eostis SARL.

Na spracovanie platby za váš odber je potrebný platný spôsob platby vrátane kreditnej karty alebo PayPal. Poskytnete spoločnosti Eostis SARL presné a úplné informácie o fakturácii vrátane celého mena, adresy, štátu, PSČ, telefónneho čísla a platných informácií o spôsobe platby. Poskytnutím týchto platobných informácií automaticky oprávňujete spoločnosť Eostis SARL účtovať všetky poplatky za predplatné, ktoré vzniknú na vašom účte, za akékoľvek takéto platobné nástroje.

V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k automatickej fakturácii, Eostis SARL vystaví elektronickú faktúru, v ktorej uvedie, že musíte v stanovenom termíne postupovať manuálne, pričom celá platba zodpovedá fakturačnému obdobiu uvedenému na faktúre.

Zmena poplatkov

Eostis SARL môže podľa svojho vlastného uváženia a kedykoľvek zmeniť predplatné za predplatné. Akákoľvek zmena poplatku za odber nadobudne účinnosť na konci aktuálneho fakturačného cyklu.

Eostis SARL vám poskytne primerané predbežné oznámenie o akejkoľvek zmene poplatkov za predplatné, aby ste dostali príležitosť ukončiť predplatné pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny.

Vaše pokračovanie v používaní služby po nadobudnutí účinnosti poplatku za predplatné predstavuje vašu dohodu o zaplatení sumy upraveného poplatku za predplatné.

Náhrady

S výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon, sú poplatky za predplatné nevratné.

obsah

Naša služba vám umožňuje uverejňovať, odkazovať, ukladať, zdieľať a inak sprístupňovať určité informácie, text, grafiku, videá alebo iný materiál („Obsah“). Ste zodpovední za obsah, ktorý zverejňujete v službe, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti a vhodnosti.

Vyvesením obsah k službe, dávate nám právo a licenciu používať, upravovať, verejne predvádzať, verejne zobrazovať, reprodukovať a distribuovať taký Obsah ďalej a prostredníctvom služby. Zostávajú vám všetky vaše práva k obsahu, ktorý odošlete, zverejníte alebo zobrazíte, alebo prostredníctvom služby a tie sú zodpovedné za ochranu týchto práv. Súhlasíte s tým, že táto licencia zahŕňa právo pre nás, aby váš obsah k dispozícii ostatným užívateľom služby, ktorí môžu tiež využiť svoj obsah v súlade s týmito podmienkami.

Potvrdzujete, že: (i) obsah je tvoja (ju vlastníte), alebo máte právo využívať ho a udeliť nám práva a licencie, ako je uvedené v týchto podmienkach, a (ii) vysielanie svojho obsahu na alebo prostredníctvom služby neporušuje práva na súkromie, práva na ochranu osobnosti, autorské práva zmluvné práva alebo iné práva akejkoľvek osoby.

účty

Keď vytvoriť účet s nami, musíte nám poskytnúť informácie, ktoré sú presné, úplné a aktuálne za všetkých okolností. Ak tak neurobíte, predstavuje porušenie podmienok, ktoré môžu viesť k okamžitému ukončeniu vášho účtu na našej službe.

Nesiete zodpovednosť za zachovanie heslo, ktoré používate na prístup k službe a pre akejkoľvek činnosti alebo činnosti v rámci svojho hesla, či je heslo s našimi službami alebo služby tretích strán.

Súhlasíte s tým, aby neprezradili svoje heslo žiadnej tretej strane. Musíte nás okamžite informovať potom, čo sa dozvie o akomkoľvek narušení bezpečnosti alebo neoprávnené použitie svojho účtu.

Nesmiete použiť ako užívateľské meno meno inej fyzickej či právnickej osoby, alebo že nie je v súlade so zákonom k ​​dispozícii na použitie, na známku menom alebo ochrannou, ktorá je predmetom akýchkoľvek práv inej fyzickej či právnickej osoby iné ako tie bez príslušného povolenia, ani meno, ktoré inak urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah (okrem obsahu poskytovaného používateľmi), funkcie a funkcie sú a zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti Eostis SARL a jej poskytovateľov licencií. Táto služba je chránená autorským právom, ochrannou známkou a ďalšími zákonmi Francúzska a cudzích krajín. Naše ochranné známky a obchodné odevy sa nesmú používať v spojení s akýmkoľvek produktom alebo službou bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Eostis SARL.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vlastníctvom alebo pod kontrolou Eostis SARL.

Eostis SARL nemá kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov ani praktikami webových stránok alebo služieb tretích strán a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Eostis SARL nezodpovedá ani priamo ani nepriamo za škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek taký obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom akýchkoľvek takýchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne odporúčame prečítať si podmienky a zásady ochrany súkromia akýchkoľvek webových stránok či služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Váš účet môžeme ihneď ukončiť alebo pozastaviť bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale bez obmedzenia, ak porušíte Zmluvné podmienky.

Po ukončení vaše právo používať Službu bude okamžite ukončené. Ak chcete ukončiť svoj účet, môžete jednoducho prestať používať službu.

obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Eostis SARL ani jej riaditelia, zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti nenesú v žiadnom prípade zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné, osobitné, následné alebo represívne škody vrátane, okrem iného, ​​straty zisku, údajov, použitia, goodwillu alebo iných nehmotných strát, ktoré vyplývajú z (i) vášho prístupu k službe alebo jej použitia alebo nemožnosti získať prístup k službe alebo ju využívať; (ii) akékoľvek konanie alebo obsah akejkoľvek tretej strany v službe; (iii) všetok obsah získaný zo Služby; a (iv) neoprávnený prístup, použitie alebo zmena vašich prenosov alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie, či už sme boli informovaní o možnosti takejto škody, alebo dokonca ak sa zistí, že opravný prostriedok uvedený v tomto dokumente porušil svoj hlavný účel.

dementi

Používanie služby je na vaše výhradné riziko. Služba sa poskytuje na základe „AKO JE“ a „AKO DOSTUPNÉ“. Služba sa poskytuje bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nielen, predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušovania alebo priebehu plnenia.

Eostis SARL, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a jej poskytovatelia licencií nezaručujú, že a) služba bude fungovať nepretržite, bezpečne alebo v akomkoľvek konkrétnom čase alebo mieste; b) všetky chyby alebo chyby budú opravené; c) Služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty; alebo d) výsledky používania Služby budú spĺňať vaše požiadavky.

Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s francúzskymi zákonmi bez ohľadu na ich kolízne normy.

Naše nedodržanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za zrieknutie sa týchto práv. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za neplatné alebo nevykonateľné súdom, zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok zostanú v platnosti. Tieto podmienky predstavujú celú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej služby a nahrádzajú a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami v súvislosti so Službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia dôležitá, budeme sa snažiť o poskytnutie oznámenia aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových podmienok. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, bude určené na základe vlastného uváženia.

Pokračovaním v používaní a používaní našej služby po tom, čo tieto revízie nadobudnú účinnosť, súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, prestanete používať službu.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás.

en English
X