Dikemaskini terakhir: April 03, 2015

Terma dan Syarat ini ("Syarat", "Syarat dan Ketentuan") mengatur hubungan anda dengan https://www.wpsolr.com/ laman web ("Perkhidmatan") yang dikendalikan oleh Eostis SARL ("kami", "kami", atau "Kami").

Sila baca Terma dan Syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan.

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda bergantung pada penerimaan dan pematuhan terhadap Syarat ini. Syarat ini berlaku untuk semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian syarat tersebut, maka anda mungkin tidak mengakses Perkhidmatan.

Pembelian

Sekiranya anda ingin membeli produk atau perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan ("Pembelian"), anda mungkin diminta untuk memberikan maklumat tertentu yang berkaitan dengan Pembelian anda termasuk, tanpa batasan, nombor kad kredit anda, tarikh luput kad kredit anda, alamat pengebilan anda, dan maklumat penghantaran anda.

Anda mewakili dan menjamin bahawa: (i) anda mempunyai hak yang sah untuk menggunakan mana-mana kad kredit atau kaedah pembayaran lain yang berkaitan dengan mana-mana Pembelian; dan (ii) maklumat yang anda berikan kepada kami adalah benar, betul dan lengkap.

Dengan mengemukakan maklumat sedemikian, anda memberi kami hak untuk memberikan maklumat kepada pihak ketiga untuk tujuan menyelesaikan pembelian.

Kami berhak menolak atau membatalkan pesanan anda pada bila-bila masa atas alasan tertentu termasuk tetapi tidak terhad kepada: ketersediaan produk atau perkhidmatan, kesilapan dalam keterangan atau harga produk atau perkhidmatan, kesilapan dalam pesanan anda atau sebab-sebab lain.

Kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan anda sekiranya disyaki berlaku penipuan atau transaksi yang tidak sah atau haram.

Ketersediaan, Kesilapan dan Ketidaktepatan

Kami sentiasa mengemas kini penawaran produk dan perkhidmatan kami pada Perkhidmatan. Produk atau perkhidmatan yang terdapat di Perkhidmatan kami mungkin salah, tidak tepat, atau tidak tersedia, dan kami mungkin mengalami kelewatan dalam mengemaskini maklumat mengenai Perkhidmatan dan pengiklanan kami di laman web lain.

Kami tidak boleh dan tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan sebarang maklumat, termasuk harga, imej produk, spesifikasi, ketersediaan dan perkhidmatan. Kami berhak untuk menukar atau mengemaskini maklumat dan membetulkan kesilapan, ketidaktepatan, atau peninggalan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

Langganan

Beberapa bahagian Perkhidmatan dibebankan berdasarkan langganan ("Langganan"). Anda akan ditagih terlebih dahulu secara berkala dan berkala ("Kitaran Penagihan"). Kitaran penagihan ditetapkan sama ada secara bulanan atau tahunan, bergantung pada jenis rancangan langganan yang anda pilih semasa membeli Langganan.

Pada akhir setiap Kitaran Pengebilan, Langganan anda akan diperbaharui secara automatik dalam keadaan yang sama kecuali anda membatalkannya atau Eostis SARL membatalkannya. Anda boleh membatalkan pembaharuan Langganan anda melalui halaman pengurusan akaun dalam talian anda atau dengan menghubungi pasukan sokongan pelanggan Eostis SARL.

Kaedah pembayaran yang sah, termasuk kad kredit atau PayPal, diperlukan untuk memproses pembayaran untuk Langganan anda. Anda harus memberikan maklumat penagihan yang tepat dan lengkap kepada Eostis SARL termasuk nama penuh, alamat, negeri, poskod, nombor telefon, dan maklumat kaedah pembayaran yang sah. Dengan menyerahkan maklumat pembayaran tersebut, anda secara automatik memberi kuasa kepada Eostis SARL untuk mengenakan semua yuran Langganan yang dikeluarkan melalui akaun anda ke instrumen pembayaran tersebut.

Sekiranya penagihan automatik gagal berlaku atas sebab apa pun, Eostis SARL akan mengeluarkan invois elektronik yang menunjukkan bahawa anda mesti meneruskan secara manual, dalam tarikh akhir tertentu, dengan pembayaran penuh yang sesuai dengan tempoh penagihan seperti yang tertera pada invois.

Perubahan Fi

Eostis SARL, mengikut budi bicara mutlaknya dan pada bila-bila masa, boleh mengubah yuran Langganan untuk Langganan. Sebarang perubahan yuran Langganan akan berkuat kuasa pada akhir Kitaran Pengebilan semasa.

Eostis SARL akan memberi anda notis awal yang munasabah mengenai sebarang perubahan yuran Langganan untuk memberi anda peluang untuk menghentikan Langganan anda sebelum perubahan tersebut berlaku.

Penggunaan terus Perkhidmatan anda selepas perubahan yuran Langganan berkuatkuasa menjadi perjanjian anda untuk membayar amaun yuran Langganan yang diubahsuai.

Pengembalian

Kecuali apabila dikehendaki oleh undang-undang, yuran Langganan yang dibayar tidak akan dikembalikan.

Kandungan

Perkhidmatan kami membolehkan anda menyiarkan, memaut, menyimpan, berkongsi dan menyediakan maklumat, teks, grafik, video, atau bahan lain ("Kandungan"). Anda bertanggungjawab untuk Kandungan yang anda hantar ke Perkhidmatan, termasuk kesahan, kebolehpercayaan, dan kesesuaiannya.

Dengan menyiarkan kandungan kepada Perkhidmatan ini, anda memberikan kita hak dan lesen untuk menggunakan, mengubah suai, secara awam, memaparkan secara awam, mengeluarkan semula, dan mengedarkan Kandungan dalam dan melalui Perkhidmatan. Anda mengekalkan mana-mana dan semua hak-hak anda dengan mana-mana Kandungan yang anda serahkan, siarkan atau paparan pada atau melalui Perkhidmatan dan anda bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak tersebut. Anda bersetuju bahawa lesen ini termasuk hak bagi kita untuk membuat kandungan anda kepada pengguna lain Perkhidmatan ini, yang juga boleh menggunakan subjek Kandungan anda kepada Syarat ini.

Anda mewakili dan menjamin bahawa: (i) kandungan adalah milik anda (anda memilikinya) atau anda mempunyai hak untuk menggunakannya dan memberikan kami hak dan lesen yang diperuntukkan dalam Syarat ini, dan (ii) penyiaran kandungan anda pada atau melalui Perkhidmatan tidak melanggar hak privasi, hak publisiti, hak cipta, hak kontrak atau sebarang hak mana-mana orang.

Akaun

Apabila anda membuat akaun dengan kami, anda mesti memberikan kami maklumat yang tepat, lengkap dan terkini pada setiap masa. Kegagalan berbuat demikian adalah pelanggaran Syarat, yang boleh mengakibatkan penamatan serta-merta akaun anda pada Perkhidmatan kami.

Anda bertanggungjawab untuk melindungi kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan tersebut dan untuk apa-apa aktiviti atau tindakan di bawah kata laluan anda, sama ada kata laluan anda adalah dengan Perkhidmatan kami atau perkhidmatan pihak ketiga.

Anda bersetuju untuk tidak mendedahkan kata laluan anda kepada mana-mana pihak ketiga. Anda mesti memberitahu kami sebaik sahaja menyedari apa-apa pelanggaran keselamatan atau penggunaan tanpa kebenaran akaun anda.

Anda tidak boleh menggunakan sebagai nama pengguna nama orang atau entiti lain atau yang tidak boleh didapati secara sah untuk digunakan, nama atau perdagangan tanda yang tertakluk kepada apa-apa hak orang atau entiti lain selain daripada anda tanpa kebenaran yang sesuai, atau nama yang adalah bersifat menghina, kesat atau lucah.

Harta Intelek

Perkhidmatan dan kandungan asalnya (tidak termasuk Kandungan yang disediakan oleh pengguna), ciri dan fungsi adalah dan akan kekal menjadi milik eksklusif Eostis SARL dan pemberi lesennya. Perkhidmatan ini dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang, dan undang-undang lain dari Perancis dan negara asing. Tanda dagang dan pakaian perdagangan kami tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau perkhidmatan apa pun tanpa persetujuan bertulis sebelumnya dari Eostis SARL.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Eostis SARL.

Eostis SARL tidak mempunyai kendali atas, dan tidak bertanggung jawab atas, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Eostis SARL tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, atas apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan tersebut yang terdapat di atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan tersebut.

Kami menasihatkan anda untuk membaca terma-terma dan syarat-syarat dan dasar privasi mana-mana laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang anda lawati.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menggantung akaun anda dengan segera, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab, termasuk tanpa had jika anda melanggar Terma.

Selepas penamatan, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan serta-merta berhenti. Jika anda ingin menamatkan akaun anda, anda hanya boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Had Liabiliti

Eostis SARL, atau pengarah, pekerja, rakan kongsi, ejen, pembekal, atau sekutunya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan tidak langsung, insidental, khas, akibat atau hukuman, termasuk tanpa batasan, kehilangan keuntungan, data, penggunaan, muhibah , atau kerugian tidak ketara yang lain, yang disebabkan oleh (i) akses atau penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan; (ii) apa-apa kelakuan atau kandungan mana-mana pihak ketiga dalam Perkhidmatan; (iii) sebarang kandungan yang diperoleh dari Perkhidmatan; dan (iv) akses, penggunaan, atau perubahan transmisi atau kandungan anda yang tidak sah, sama ada berdasarkan jaminan, kontrak, siksaan (termasuk kecuaian) atau teori undang-undang lain, sama ada kami telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut, dan bahkan jika ubat yang dinyatakan di sini didapati gagal dalam tujuan utamanya.

Penafian

Penggunaan Perkhidmatan anda adalah satu-satunya risiko anda. Perkhidmatan ini disediakan berdasarkan "AS IS" dan "SEBAGAI TERSEDIA". Perkhidmatan ini disediakan tanpa sebarang jenis waranti, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, pelanggaran atau cara pelaksanaan.

Eostis SARL anak syarikat, sekutu, dan pemberi lesennya tidak menjamin bahawa a) Perkhidmatan akan berfungsi tanpa gangguan, selamat atau tersedia pada waktu atau lokasi tertentu; b) sebarang kesalahan atau kecacatan akan diperbaiki; c) Perkhidmatan ini bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain; atau d) hasil penggunaan Perkhidmatan akan memenuhi kehendak anda.

Undang-Undang Diterima Pakai

Syarat-syarat ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Perancis, tanpa memperhatikan ketentuan pertentangan hukumnya.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak-hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dipegang sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, ketentuan-ketentuan lain dari Ketentuan ini akan tetap berlaku. Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya yang mungkin kami ada di antara kami mengenai Perkhidmatan.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu menjadi bahan, kami akan cuba memberikan sekurang-kurangnya notis hari 30 sebelum sebarang terma baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas semakan itu menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang diubahsuaikan. Jika anda tidak bersetuju dengan terma baru, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami.

en English
X